flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Положення про службу управління персоналом Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області станом на 15.02.2017 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника апарату Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області

03 листопада 2016 року

№ 02-06.1/ 8

ПОЛОЖЕННЯ

про службу управління персоналом

Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області

із змінами,

внесеними наказом керівника апарату суду від 15.02.2017 року № 02-06.1/3

І. Загальні положення

1. У Калуському міськрайонному суді Івано-Франківської області (далі-суд) утворюється самостійний структурний підрозділ з питань персоналу – служба управління персоналом Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області (далі – служба управління персоналом).

2. Чисельність служби управління персоналом визначаються штатним розписом та структурою Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області, затвердженими у встановленому законом порядку.

3. Чисельність служби управління персоналом визначається з розрахунку до 20 осіб на одного працівника служби управління персоналом.

4. Служба управління персоналом прямо підпорядковується керівнику державної служби у суді.

5. У своїй діяльності служба управління персоналом керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про державну службу», Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами, розпорядженнями голови суду, керівника апарату суду  та цим Положенням.

6. Положення про службу управління персоналом розроблено на основі Типового положення про службу управління персоналом  державного органу, яке затверджене
наказом Національного агентства України з питань державної служби
03 березня 2016 року N 47
та затверджується наказом керівника апарату суду.

7. Служба управління персоналом має свою печатку.

ІІ. Основні завдання, функції та права служби управління персоналом

1. Основними завданнями служби управління персоналом є:

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом в суді;

2) забезпечення здійснення керівником державного органу своїх повноважень з питань управління персоналом;

3) забезпечення організаційного розвитку суду;

4) добір персоналу державного органу;

5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

7) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

2. Служба управління персоналом відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує роботу щодо розробки організаційної структури суду;

2) вносить пропозиції керівнику державної служби з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

3) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом;

4) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців суду та інших працівників апарату суду, які затверджує керівник державної служби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

5) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

6) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в суді та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;

7) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

8) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «В»;

9) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

10) перевіряє і контролює дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку, трудової дисципліни в суді;

11) разом з іншими структурними підрозділами суду:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

опрацьовує штатний розпис суду;

організовує роботу щодо мотивації персоналу суду;

забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

організовує роботу щодо стажування державних службовців;

12) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців;

13) здійснює планування професійного навчання державних службовців;

14) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;

15) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

16) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

17) веде інформаційно-аналітичну систему «Кадри-WEB»;

18) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

19) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів суду;

20) обчислює стаж роботи та державної служби;

21) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

22) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

23) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього трудового (службового)  розпорядку суду, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

24) оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення, веде облік;

25) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу суду;

26) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

27) формує графік відпусток персоналу суду, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

28) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) суддів, працівників апарату суду;

29) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

30) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

31) готує проекти наказів з основної діяльності, з кадрових питань, з адміністративно-господарських питань,  розпорядчі документи про відрядження працівників суду, здійснює їх облік і реєстрацію;

32) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу суду;

33) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

34) здійснює перевірку факту подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали) у суді, декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання таких декларацій у визначеному законодавством порядку; (Із змінами внесеними наказом від 15.02.2017 № 02-06.1/3)

35) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в суді;

36) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

37) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в суді;

38) здійснює роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці;

39) оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

40) надає інформацію, пов’язану з кар’єрою судді та належним чином завірені копії документів, які підтверджують таку інформацію, відповідно до вимог Положення про порядок ведення суддівського досьє;

41) веде протоколи виробничих нарад (зборів) працівників апарату суду, загальних зборів державних службовців суду;

42) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

43) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

44) працює із документами з грифом "Для службового користування" з дотриманням вимог чинного законодавства в цій сфері. (Із змінами внесеними наказом від 15.02.2017 № 02-06.1/3)

3. Служба управління персоналом має право:

1) взаємодіяти зі структурними підрозділами суду, державними органами  з питань, що належать до її компетенції;

2) одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу суду  інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на неї завдань;

3) за погодженням з керівником державної служби брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

4) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;

5) за дорученням керівника державної служби представляти суд в інших органах державної влади,    підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

 ІІІ. Організація роботи служби управління персоналом

1. Службу управління персоналом очолює начальник служби управління персоналом,  який призначається на посаду і звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог законодавства про державну службу та трудового законодавства.

2. Начальник служби управління персоналом:

1) організовує планування роботи служби управління персоналом та забезпечує виконання покладених на неї завдань і функцій;

2) забезпечує планування службової кар’єри державних службовців;

3) забезпечує планування навчання персоналу суду;

4) вносить керівнику державної служби пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису суду, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників апарату суду;

5) визначає розподіл обов’язків між працівниками служби управління персоналом, координує та контролює їх діяльність;

6) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції служби управління персоналом;

7) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

8) здійснює інші функції, передбачені законодавством, посадовою інструкцією.

3. У разі відсутності начальника служби управління персоналом його обов’язки  виконує працівник цієї  служби  на підставі наказу керівника апарату суду.

4. Начальнику служби управління персоналом безпосередньо підпорядковані працівники служби управління персоналом.

5. Працівники служби управління персоналом призначаються на посади та звільняються з посад наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог законодавства про державну службу та трудового законодавства.

6. Функціональні обов’язки начальника, працівників служби управління персоналом визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються керівником апарату суду.

7. Документація служби управління персоналом ведеться відповідно до установленого в суді порядку та згідно із затвердженою номенклатурою справ.

 IV. Права та обов’язки працівників служби управління персоналом

1. Працівники служби управління персоналом мають право:

1)  користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу» та іншими актами законодавства;

2)  на соціальний та правовий захист відповідно до свого статусу;

3)  за дорученням керівництва суду представляти інтереси суду в підприємствах, установах та організаціях, органах влади з питань, що належать до його компетенції;

4) отримувати матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених на нього обов’язків та завдань;

5) в установленому порядку отримувати від працівників суду інформацію, необхідну для виконання посадових обов’язків;

6) за погодженням із керівництвом суду залучати інших працівників апарату суду з метою забезпечення виконання покладених на нього завдань;

7) вносити в межах своєї компетенції пропозиції щодо вдосконалення роботи суду;

8) брати участь у нарадах та зборах трудового колективу суду.

2. Працівники служби управління персоналом наділені іншими правами, визначеними посадовими інструкціями.

3. Працівники служби управління персоналом  зобов’язані:

1) забезпечувати організацію, своєчасне і якісне виконання дорученої їм роботи;

2) дотримуватись вимог Закону України «Про державну службу», Правил внутрішнього трудового (службового) розпорядку Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області, Положення про апарат суду, Положення про автоматизовану систему документообігу суду, Інструкції з діловодства, інших нормативно-правових актів, які регулюють  діяльність судових установ, вимог етичної поведінки, норм, правил (положень, інструкцій) з цивільного захисту (Кодекс цивільного захисту України), охорони праці, протипожежної безпеки, техніки безпеки, дій у надзвичайних ситуаціях, використання комп’ютерної техніки;

3) не розголошувати персональні дані, інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну, службову тощо), які стали відомі в процесі виконання службових обов’язків, опрацювання справ, процесуальних, інших документів;

4) дотримуватись встановлених правил ведення  діловодства;

5) виконувати свою роботу у взаємодії з працівниками інших структурних підрозділів;

6) використовувати комп’ютерну техніку та засоби оргтехніки з метою підвищення ефективності та якості своєї роботи, суду в цілому;

7) постійно підвищувати свій професійний рівень та ділову кваліфікацію.

V.Відповідальність

Працівники служби управління персоналом відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу», законодавства про боротьбу з корупцією несуть відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків і завдань, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням .