flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ПОЛОЖЕННЯ про бібліотеку Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                       Наказ                                                                                      Заступника голови

                                                                                    Калуського міськрайонного

                                                                                    суду Івано-Франківської області

                                                                                    04.05.2011  № 02-04.1/107

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про бібліотеку Калуського міськрайонного суду

Івано-Франківської області

 

 

1.     Загальні положення

 

 

1.1.У суді діє бібліотека суду (далі – бібліотека); бібліотека може бути   структурним підрозділом апарату суду.

1.2.Головним завданням бібліотеки є забезпечення інформаційно-аналітичних, науково-дослідних, освітніх  потреб суддів та працівників апарату суду з метою  підвищення якості судочинства.

1.3.Діяльність бібліотеки здійснюється відповідно до Конституції України, законів України    ″ Про судоустрій і статус суддів ″,  ″ Про бібліотеки і бібліотечну справу ″, інших нормативно-правових актів України, наказів і розпоряджень голови суду, або його заступника, керівника апарату суду та цього Положення.

1.4.Бібліотека розробляє, відповідно до Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 5 травня 1999 року № 275, правила користування бібліотекою, які затверджуються керівником апарату суду.

1.5.Режим роботи бібліотеки визначається відповідно до внутрішнього трудового розпорядку суду.

1.6.Порядок створення документів бібліотеки здійснюється за загальними правилами діловодства суду.

 

2.    Основні завдання бібліотеки

 

2.1.Бібліотека діє для забезпечення суду нормативно-правовими актами, спеціальною науковою літературою, матеріалами судової практики. З цією метою на бібліотеку покладаються такі основні завдання:

-         формування бібліотечних фондів відповідно до профілю роботи суду, складу користувачів бібліотеки;

-         інформаційно-аналітичне забезпечення суддів та працівників апарату суду;

-         забезпечення правовою інформацією суддів та працівників апарату суду;

-         організація та ведення кодифікаційно-довідкової роботи та довідково-бібліографічного апарату з використанням традиційних та новітніх носів інформації;

-         систематизація та аналіз матеріалів, які містять правову інформацію;

-         розширення номенклатури бібліотечних послуг, підвищення їх якості за допомогою використання інформаційної техніки і технологій, комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів;

-         виховання інформаційної культури, формування вмінь та навичок користувача бібліотеки.

 

3. Функції бібліотеки

 

3.1. Для виконання основних завдань, визначених цим Положенням, бібліотека:

- здійснює обробку, централізовану каталогізацію, облік, зберігання та використання бібліотечних фондів відповідно до правил, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури, та встановлених стандартів, технічних умов, інших нормативних документів;

- організовує обслуговування читачів, зокрема, створює умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надає допомогу в доборі потрібних документів;

- здійснює замовлення щодо комплектування бібліотечних фондів;

- дбає про культуру обслуговування користувачів;

- систематично здійснює контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

- виконує інші функції, що випливають із її основних завдань.

 

 

4. Управління, фінансування та штат бібліотеки

 

 

4.1.Голова суду, заступник голови суду створює належні умови для здійснення бібліотекою інформаційно-аналітичного забезпечення суддів .

4.2.Заступник керівника апарату суду створює належні умови для здійснення бібліотекою інформаційно-аналітичного забезпечення працівників апарату суду.

4.3. Контроль за діяльністю бібліотеки здійснює керівник апарату суду.

4.4. Працівники бібліотеки повинні мати вищу освіту. Їх посадові обов’язки визначаються посадовими інструкціями.

4.5. Фінансування бібліотеки здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

 

 

 

5. Права, обов’язки, відповідальність працівників та користувачів бібліотеки

 

5.1. Працівники бібліотеки мають право на:

- вільний доступ до інформації, пов’язаної з використанням завдань, визначених цим Положенням;

- підвищення кваліфікації, створення необхідних умов для їх роботи та самоосвіти, участь у роботі наукових конференцій, нарад із питань бібліотечної діяльності;

- представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, передбачених для працівників суду.

 

5.2. Працівники бібліотеки зобов’язані:

- обслуговувати користувачів бібліотеки згідно із правилами користування бібліотекою;

- звітувати про свою діяльність перед керівником апарату та головою суду, або його заступником;

- дотримуватись відповідних норм та правил, встановлених у галузі бібліотечної справи.

 

5.3. Працівники бібліотеки згідно із законодавством відповідальні за:

- виконання трудових обов’язків та дотримання внутрішнього трудового розпорядку;

- збереження бібліотечного фонду;

- використання відомостей приватного характеру про користувачів бібліотеки та їх інтереси.

 

5.4. Користувачі бібліотеки мають право:

- користуватись інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;

- отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

- отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;

- виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документів.

 

5.5. Обов’язки користувачів бібліотеки:

- дотримуватись правил користування бібліотекою;

- дбайливо ставитись до бібліотечних фондів.

 

5.6. За порушення правил користування бібліотекою, несанкціоноване використання створених баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.