flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Комунікаційна стратегія

КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

КАЛУСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗМІСТ

1.Вступ

2.Аналіз стану комунікаційної діяльності суду

3.Наявність ресурсів для здійснення комунікацій і проблем, які потребують вирішення

4.Стан зв’язків з громадськістю

5.Мета і основні цілі комунікаційної стратегії

6.Цільові аудиторії суду

7.Форми і засоби комунікації з цільовими аудиторіями

8.План комунікаційних заходів на 2017 рік (внутрішня і зовнішня комунікація)

9.Очікування та критерії оцінки  комунікаційної діяльності

Вступ

 Стратегія  комунікаційної діяльності Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області є основним документом для здійснення зовнішньої та внутрішньої комунікації на регіональному рівні, включає в себе сукупність комунікативних засобів, методів, прийому і техніки покликаних надати об’єктивну інформацію про діяльність суду і суддів, налагодити постійний зацікавлений діалог з суспільством в інтересах  забезпечення незалежності судової влади, гарантування законності та правопорядку, здійснення об’єктивного і неупередженого правосуддя.

Стратегія розроблена на основі Концепції комунікації  судової влади України.

Зміст і структура комунікаційної стратегії визначається цілями правосуддя та завдання суду і ґрунтується на нормах Конституції України, Законів України „Про судоустрій і статус суддів”, „Про  доступ до публічної інформації”, Кодексу суддівської етики,  Мадридських принципах  щодо зв’язку між засобами масової інформації та суддівської незалежністю, інших національних і міжнародних актах, що регулюють діяльність в цій сфері.

Контроль і координація

комунікаційної діяльності суду       Голова суду Олександра Кардаш

відповідальні за виконання              Керівник апарату   суду Світлана Костів, заступник керівника апарату суду Любов Семчук

2. Аналіз стану комунікаційного

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області має певний досвід здійснення внутрішньої і зовнішньої комунікаційної діяльності. Це стало можливим завдяки впровадження сучасних інформаційних технологій ведення внутрішнього документообігу, управління апаратом суду та донесення інформації про діяльність  суду до широкого кола громадськості через ЗМІ.

На сьогоднішній день суд забезпечений  повним автоматизованим циклом ведення діловодства та проходження судових справ, в якому використовується передовий світовий досвід судового адміністрування та організаційної роботи. Унаслідок цього  вдалося досягти  надання якісних та професійних послуг громадянам.

У приміщенні суду розміщені інформаційні стенди із зразками процесуальних документів, розрахунковими рахунками для сплати судового збору, контактними адресами судів вищої інстанції. Відвідувачі мають можливість ознайомитися з графіком розгляду справ, графіком прийому громадян керівництвом суду,інформацією про органи,що надають безоплатну правову допомогу та інше.

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області демонструє відкритість своєї роботи, веде комунікаційну діяльність у двох напрямках:

-Внутрішный напрямок  – робота з суддями та працівниками апарату суду щодо вдосконалення їх професійних і комунікативних навиків, облаштування приміщення суду з метою забезпечення його інформаційної насиченості, підвищення комфортності для відвідувачів і роботи працівників суду;

Зовнішній напрямок–інформування про роботу суду, просвітницька діяльність, налагодження постійного зацікавленого діалогу з громадськістю щодо інформування про діяльність суду.

Планування комунікаційних заходів ведеться з урахуванням  результатів опитувань думки громадян, які проводились у 2015 році серед відвідувачів суду.

 3. Наявність ресурсів для здійснення комунікацій і проблем, які потребують вирішення

1)Функціональна  придатність  приміщення суду для здійснення якісного правосуддя -добрий.

Залів судових засідань  достатньо  - 12 залів.

2)Будівля суду потребує поточного ремонту. Відсутність поточного ремонту не сприяє  позитивному сприйнятті суду його відвідувачами.

3)У Калуському міськрайонному суді Івано-Франківської області налагоджена співпраця з засобами масової інформації – газетою «Вікна» та КМТ. В штатному розписі суду відсутня посада прес-секретаря.Функції прес-секретаря покладено на заступника керівника апарату суду.

Спілкування зі ЗМІ  здійснюється через повідомлення для преси, підготовку інтерв’ю судді-спікера,суддів. У суді потрібно вирішити питання про введення штатної одиниці прес-секретаря та міні прес-центру.

 Прес-конференції, зустрічі з представниками ЗМІ які проводяться у робочих кабінетах, або випадкових приміщеннях не сприяють формуванню позитивного іміджу суду, його впізнаваності, створюють проблеми у спілкуванні з журналістами.

 4)Не сприяє налагодженню постійного зацікавленого діалогу суду з громадськістю низький рівень загальної правової культури  населення регіону. Це є однією з причин невідповідних запитів до працівників суду, недовіри до діяльності суду, масових одноразових звернень до суду (соціальні виплати тощо), що створює дискомфортні умови перебування у приміщення як самих громадян, так і працівників суду. Як наслідок – формується негативне ставлення до суду загалом.

4.Стан зв’язків з громадськістю суду

Калуський міськрайонний  суд Івано-Франківської області суд має постійну співпрацю з місцевими ЗМІ забезпечення якої входить у повноваження особи,яка виконує функції прес-секретаря. Систематично висвітлюються питання організації роботи суду, правової просвіти, діяльності суддів, розгляду справ, які викликають суспільний резонанс тощо.

Окрмім того, суд епізодично веде інформаційно-просвітницьку роботу з громадськістю через організацію зустрічей суддів та працівників суду з різними правозахисними організаціями, професійними аудиторіями, молоддю – студентством, школярами. При виникненні потреби -організовуються зустрічі з актуальними цільовими аудиторіями. Інформаційно-просвітницька робота координується з органами державної влади,громадськими організаціями.

5.Мета і основні цілі комунікаційної стратегії.

 Мета комунікаційної стратегії Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області  – формування довіри громадян до системи судочинства України через довіру до роботи Калуського міськрайоного суду Івано-Франківської області,як ланки системи і загалом підвищення авторитету судової влади в суспільстві.

Основні цілі комунікаційної стратегії:

-забезпечення прозорості діяльності судової влади,  підвищення рівня її  авторитету  і довіри громадян до правосуддя  загалом;

-переконання широкої громадськості щодо важливості їх підтримки діяльності суддів у здійсненні об’єктивного,безстороннього, неупередженого, незалежного та справедливого правосуддя;

- підтримка стосунків між членами суддівського корпусу, сприяння  в обміні інформацією між ними та організації спільної комунікативної діяльності за межами судової влади;

-підвищення рівня обізнаності громадян регіону щодо специфіки , особливостей і змісту діяльності суду;

-підвищення авторитету та працівника апарату суду у суспільстві;

-покращення відносин зі ЗМІ, лідерами громадської думки, громадськими організаціями, органами державної влади і місцевого самоврядування в інтересах  побудови правової держави;

- підвищення рівня правової освіти населення, інформування громадян про шляхи забезпечення їх конституційних прав та необхідність дотримання ними конституційних обов’язків;

- підвищення престижу роботи в суді, профорієнтація молоді.

 6.Цільові аудиторії суду (у відповідності з специфікою регіону)

Відповідно до цілей та актуальних проблем Калуського міськрайонного суду Івано-Франківськоїобласті , цільовими аудиторіями є:

 Внутрішні:

- професійні судді;

-  судді у відставці;

- працівники судів.

    Зовнішні:

-відвідувачі суду;

- професійні організації, інтереси яких вирішуються у судовому порядку (наприклад, представники малого та середнього бізнесу тощо);

- члени кредитних спілок та спілок ошуканих  вкладників;

-правозахисні організації;

-посадові особи виконавчої влади;

- посадові особи місцевих органів влади;

-науково-експертне середовище;

-студентство;

-школярі загальоосвітних шкіл;

-працівники ЗМІ.

 На даний час попри вирішення актуальних питань комунікацій, для суду пріоритетними цільовими групами є:студенти, школярі,  представники ЗМІ.

7.Форми і засоби комунікацій з цільовими аудиторіями:

Для школярів та студентів в формі лекцій, бесід, круглих  столів, дні відкритих дверей.

Для ЗМІ – прес-конференції,  повідомлення із залу суду про розгляд справ.

 

 

8.ПЛАН КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської  області

на 2017 рік

№п/п

 

 

Назва заходу

Цільова аудиторія, на яку розрахований захід

Очікуваний результат

Орієнтов-

на дата проведен

ня

Відповідальні за виконання

Внутрішня комунікація

1 

Налагодження системи оперативного обміну інформацією працівників суду з професійних та інших питань діяльності суду та судової системи загалом

Судді та працівники апарату суду

ефективна взаємодія всіх працівників суду при виконанні професійних обов'язків, вироблення спільних позиції з питань діяльності суду

Постійно 

Голова суду О.Кардаш,

керівник апарату суду С.Костів

2

Проведення тренінгу спілкування зі ЗМІ

Судді

Формування навичок спілкування з ЗМІ

Березень-травень

Голова суду О.Кардаш та заступник керівника апарату суду Л.Семчук

3

Проведення спільних заходів з суддями у відставці

Судді,працівники апарату суду та судді у відставці

Налагодження ефективної комунікаційної взаємодії , вироблення спільних пропозицій з питань діяльності суду

Березень-квітень

 Голова суду О.Кардаш,

керівник апарату суду С.Костів

4

Організація і проведення навчання з питань спілкування та взаємодії в колективі

Судді,працівни-

ки апарату суду

Формування навичок ефективного спілкування та комунікаційної взаємодії

Постійно 

Голова суду О.Кардаш,

керівник апарату суду С.Костів,

заступник керівника апарату суду Л.Семчук

5

Проведення внутрішнього опитування  

Судді та працівники апарату суду

Покращення взаємовідносин у колективі

Вересень-жовтень

Заступник керівника апарату суду Л.Семчук

 

Зовнішня комунікація

1

Оновлення всіх розділів інтернет-сторінки суду на офіційному веб-порталі «Судова влада України»

Відвідувачі суду,громадяни,представники ЗМІ,громадські організації, представники органів державної влади і місцевого самоврядуван

ня

Оперативне отримання довідкової інформації про діяльність суду

Постійно 

Заступник керівникаапарату суду Л.Семчук,

головний спеціаліст інформаційних технологій М.Манелюк

2

Оновлення інформаційних стендів у приміщенні суду

Громадяни,відвідувачі суду,представники ЗМІ,громадські організації і цільові групи, представники органів державної влади і місцевого самоврядування,всі бажаючі

Оперативне отримання довідкової інформації про діяльність суду

Постійно 

Заступник керівника апарату суду Л.Семчук

3

Організація виступів, інтерв’ю керівництва суду,суддів з актуальних питань

Громадяни регіону,у випадку конкретного питання –відповідні цільові групи

Презентація суду як відкритої установи,висвітлен-

ня окремих питань судочинства та роботи суду

Один раз на квартал

Голова суду О.Кардаш,

заступник голови суду О.Мигович,

керівник апарату суду С.Костів

4

Інформація щодо вакансій, порядку та умов проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців у апараті Калуського міськрайсуду

Громадяни

Своєчасне та достовірне надання громадянам необхідної інформації

Постійно 

Старший консультант суду по роботі з кадрами Т.Кінащук

5

Проведення Дня відкритих дверей

Громадяни,студенти Калуського коледжу економіки права та інформаційних- технологій Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу, школярі

Надання інформації про діяльність суду,підвищення довіри до роботи суду

Грудень 2017 року

Заступник керівника апарату суду Л.Семчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Очікування та критерії оцінки комунікаційної діяльності

  - розуміння громадянами результатів роботи суду, позитивне сприйняття судових рішень і ухвал;

- підвищення довіри до суду і системи судочинства;

- зміни (на позитивні) у оцінках роботи суду.

 Моніторинг результатів комунікаційної діяльності:

-визначення співвідношення між кількістю інформації, що виходить з суду  і повідомленнями, які потрапили у ЗМІ та стали предметом громадської уваги;

-оцінка інформації, що з’явилась в ЗМІ щодо діяльності суду (співвідношення позитивної і негативної інформації);

- організація і проведення опитувань громадської думки щодо якості наданих судом послуг;

-наявність зворотного зв’язку з цільовими групами та громадськістю загалом.

 

 

 

Відповідальна за виконання,

заступник керівника апарату суду,

прес-секретар Калуського

міськрайонного суду

Івано-Франківської області                                                          Л.Семчук