flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом  керівника апарату Калуського міськрайонного суду

Івано-Франківської області

22.05.2019 № 02-06.1/  4

 

ПОРЯДОК

стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області

 

  1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області (далі - суд).
  2. У цьому Порядку термін «молодь» означає громадяни України віком до 35 років, які є студентами вищих навчальних закладів за спеціальностями галузі знань «Право» або отримали вищу освіту у галузі знань «Право» та не перебувають на посадах державної служби.

3.Основною метою стажування є залучення молодих та вмотивованих спеціалістів до роботи на державній службі, ознайомлення їх із специфікою діяльності суду та набуття ними практичного досвіду роботи на державній службі.

4.Зарахування на стажування та визначення строку його проходження здійснюється на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в апараті суду (далі-стажист), та оформлюється наказом керівника апарату Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області (далі-керівник апарату суду), а у разі відсутності керівника апарату суду - заступником керівника апарату суду, який виконує його обов'язки.  До заяви стажист додає копії документів про вік та освіту, що визначені у пункті другому цього Порядку, а також додає резюме у довільній формі.

5.Стажування молоді в апараті суду може здійснюватися з ініціативи керівництва суду, керівників вищих навчальних закладів, молодіжних громадських формувань та осіб, які бажають пройти стажування.

6.Проходження стажування молоді в апараті суду здійснюється з врахуванням організаційної можливості прийняти особу на стажування, у вільний від навчання або роботи цієї особи час в межах робочого часу працівників апарату суду, строком до шести місяців.

7.На період стажування в апараті суду за стажистом закріплюється керівник стажування з числа керівників структурних підрозділів апарату суду, в яких буде проводитись стажування.

8.Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток), який затверджується керівником стажування.

Індивідуальний план стажування має передбачати участь стажиста у вирішенні перспективних і поточних завдань, які ставить йому керівник стажування.

Поставлені завдання мають бути чіткі і зрозумілі.

Терміни завдань і доручень повинні мати кінцеву дату.

9.Керівник стажування:

затверджує індивідуальний план стажування;

забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

забезпечує стажисту можливість ознайомлення з організацією роботи структурного підрозділу;

залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом).

10.Стажист:

зобов’язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

зобов’язаний додержуватись  Правил внутрішнього трудового розпорядку суду, Правил внутрішнього службового розпорядку суду, Правил поведінки працівника суду та вимог цього Порядку;

може брати участь у роботі структурного підрозділу та бути присутнім на нарадах цього структурного підрозділу, готувати проекти документів.

11.Стажист після закінчення стажування повинен підготувати    письмовий звіт про виконання індивідуального плану стажування з власними висновками про його організацію та проведення, який засвідчує своїм підписом, у двох примірниках, один з яких передається керівнику стажування.

12.Керівник стажування після закінчення строку стажування складає в двох примірниках, підписує та видає стажисту один примірник довідки або характеристики, яка містить інформацію про результати проходження стажування з відображенням рівня професійної підготовки стажиста, одержаних ним знань і навичок, професійних, ділових та особистих якостей, а другий примірник передається для зберігання до служби управління персоналом суду разом з усіма документами про проходження стажування, відповідно до затвердженої номенклатури справ суду.

13.Стажування проходить на безоплатній основі. Суд не несе зобов'язань    щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в апараті суду, витрат на  проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі, найм житла.

 

 

ДОДАТОК

до Порядку стажування громадян

з числа молоді, які не перебувають

на посадах державної служби,

в апараті Калуського міськрайонного

суду Івано-Франківської області  

(пункт 8 Порядку)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

                 (посада керівника стажування)

____________    ________________

              (підпис)            (ініціали та прізвище)

 

«___» ___________ 20____ року

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

 

_________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові стажиста)

в _________________________________________________

(назва структурного підрозділу)

Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області

 

  з _________по ________20__ року

 

№ з/п

Назва завдання

Строк виконання

Відмітки про результати виконання

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стажист                                                                                                                 

                                                                  (підпис)                                           (ініціали та прізвище)

«___» ___________ 20___ року