flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області.

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                 наказом керівника апарату

                                                                 Калуського міськрайонного суду

                                                                 Івано-Франківської області

                                                               03 червня 2011 року № 02-04.1/147

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок організації  доступу до публічної інформації,

що знаходиться у володінні   Калуського міськрайонного суду

Івано-Франківської області


1. Загальні положення


1.1.
Це Положення розроблено на виконання Закону України  " Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 № 2939-VI та визначає порядок  здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області (далі -Суд).

 

1.2. Суд є суб'єктом відносин у сфері доступу до інформації, а саме розпорядником інформації, який при вирішенні питань щодо доступу до інформації керується Законом України " Про доступ до публічної інформації".

 

1.3. Відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні Суду є заступник керівника апарату суду, або інший працівник апарату суду, який виконує його обов'язки.

 

1.4. Визначення понять:

1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Суду;

2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі здійснення Судом повноважень, передбачених чинним законодавством України, або яка знаходиться у володінні Суду;

3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;

5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.5. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень" та процесуальним законодавством України.

 

1.6. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства у Суді, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

 

1.7. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Суду організовує і забезпечує апарат Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області (далі-апарат суду).

 

 

2. Забезпечення доступу до публічної інформації
про діяльність Суду

 

 

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

1) в офіційних друкованих виданнях;

2) на офіційному веб-сайті Суду;

3) на інформаційних стендах у приміщенні Суду;

4) присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Суді;

5) наданням інформації за запитами на інформацію.

 

2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

 

2.3. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та процесуальним законодавством.

Якщо форму надання публічної інформації чинним законодавством України  не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості її надання  у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається у Суді.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається по телефону відповідальними працівниками апарату суду.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

 

2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є уповноважені працівники апарату суду.

 

2.6. Надання публічної інформації про діяльність Суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті Суду та інформаційному стенді забезпечують працівники апарату суду  за такими напрямами діяльності:

   про рішення зборів суддів;

– інформацію довідкового характеру  з Єдиної автоматизованої системи документообігу суду (далі ДЗС); документів, що зберігаються в архіві Суду; про прийом громадян у Суді, а також про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду у відповідній судовій процедурі на поточну дату в усній формі (за телефоном), в письмовій формі (за письмовими запитами);

 про доходи суддів та державних службовців апарату суду і членів їх сімей, інші персональні дані, а також відомості з урахуванням вимог чинного законодавства України про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; про наявність вакансій, порядок і умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців ;

про нормативно-правові засади діяльності Суду, відомості з бібліотечного  фонду Суду;

– про статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики Суду;

– про матеріально-технічне забезпечення Суду, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків, обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які проводяться Судом; про створення працівникам Суду безпечних і належних умов праці та надання допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, забезпечення житлом; про охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку; про організацію медичного обслуговування  суддів та працівників апарату суду;

– про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду та функціонування  ДЗС; про стан забезпечення інформаційно-технічними засобами залів судових засідань, зборів суддів; про впровадження та забезпечення комп’ютерною технікою робочих місць суддів та працівників апарату суду; відомості щодо забезпечення працездатності комп’ютерного та мережевого обладнання;

– про доступ до залів судових засідань у Суді ;

– про прийом громадян у Суді .

 

 

3. Надання публічної інформації про діяльність Суду

 

3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується працівниками апарату суду відповідно до законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства".  

 

3.2. Відповідно до Інструкції з діловодства у місцевому загальному суді  та Положення  про апарат Суду, Інструкції користувача ВЕБ-порталу" Судова Влада України" відповідальний працівник апарату суду забезпечує оприлюднення на веб-сайті Суду інформації, підготовленої працівниками апарату суду з урахуванням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:

1) інформація про Суд і його діяльність:

– місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію та номери телефонів відповідальних працівників апарату суду;

– прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти Голови Суду та його заступника, керівника апарату Суду та його заступника, а також  інших працівників апарату суду;

 розклад роботи та графік прийому громадян у Суді;

наявність вакансій, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців;

– порядок звернення до Суду учасників судового процесу;

2) правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;

3) інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;

4) інформація, пов’язана з розглядом справ у Суді;

5) узагальнення судової практики та аналіз даних судової статистики;

6) рішення зборів суддів Суду;

7) дані про порядок складання та подання запиту на інформацію;

8) відомості про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Суду;

9) звіти, в тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

10) інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.

 

3.4. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України “Про доступ до судових рішень” .

 

3.5. У приміщенні  суду на інформаційних стендах розміщується інформація:

1) дані про порядок роботи Суду, що включають порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, а також інформацію з питань, пов’язаних з організацією діяльності Суду;

2) відомості про дату, час, місце проведення судових засідань у справах, призначених до розгляду в Суді;

3) реквізити для сплати державного мита (судового збору), витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, штрафів та інших реквізитів;

4) зразок відповідної форми запиту на нформацію;

5) порядок оскарження судових рішень Суду;

6) заходи, які застосовуються до порушників порядку проведення судового засідання, порядок пропуску до приміщень Суду і залів судових засідань;

7)  умови і порядок отримання інформації про діяльність Суду;

8) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.

 

3.6. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в Суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіо-технічні пристрої відповідно до вимог та обмежень,  встановлених  процесуальним законодавством України.

 

3.7. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна отримати в приміщенні  Суду або роздрукувати  на офіційному веб-сайті Суду (додатки 2-4 до Положення).

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити відповідальна особа апарату Суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Форма електронного запиту містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 5 до Положення).

 

 

 

4. Порядок реєстрації та опрацювання
запитів на інформацію

 

 

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються в  канцелярії суду  відповідно до Інструкції з діловодства  у місцевих загальних судах  з урахуванням вимог цього Положення.

 

4.2. Запити на інформацію реєструються у журналі про забезпечення доступу до публічної інформації, що знаходяться у володінні Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області .

 

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції  працівник канцелярії суду виокремлює запити на інформацію та невідкладно передає їх   до  керівництва Суду.

 

4.4.Якщо запит містить прохання надати інформацію, що стосується різних напрямів діяльності Суду, відповідальними за надання відомостей на запит визначаються керівником апарату суду. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів із дня надходження до Суду запиту надати відповідальному виконавцю матеріали запиту.

 

4.5 Запит на інформацію з резолюцією Голови Суду чи його заступника, керівника апарату Суду опрацьовується в канцелярії суду, після чого невідкладно передається виконавцям.

 

4.6. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Суду у вигляді електронного документа, здійснюється уповноваженим працівником канцелярії суду в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

 

4.7. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до канцелярії суду для зберігання згідно зі Зведеною номенклатурою справ Суду.

 

4.8. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту Судом.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

 

4.9. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, керівник апарату за поданням працівника апарату суду, відповідального за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

4.10.У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, працівник апарату суду відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 

4.11. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію  міститься прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на запит може бути направлено заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством України, про що запитувач повідомляється у такій відповіді.  

 

5. Порядок надання інформації про діяльність Суду

 

5.1. Відповідь на запит надається заступником керівника апарату суду, або іншим відповідальним працівником апарату суду.

Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності Суду, виконавцями якого визначено декілька осіб, а відповідальним за надання відповіді – одного з них, а також відповідь із відмовою в наданні інформації, надається за підписом керівника апарату Суду.

 

5.2. Відповідь на запит має містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

 

5.3. Якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається лише остання.

Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню з керівником  апарату суду.

 

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації у Суді.

 

5.5. Апарат суду має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

1) він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої чинним законодавством України, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити:

– ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

 

5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування цих витрат визначається в межах граничних норм, встановлених відповідним Положенням Кабінету Міністрів України та Інструкцією  про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 1

до Положення про порядок організації   доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Калуського

міськрайонного суду Івано-Франківської області, затвердженого наказом

керівника апарату суду   

03 червня 2011 року № 02-04.1/147

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом,

а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 

1.Не належать до публічної інформації Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області (далі – Суд):

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено чинним законодавством України;

– інформація, отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;

       внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Суду, процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

       інформація, що міститься в матеріалах судових справ.

2.Публічною інформацією з обмеженим доступом у Суді є:

1)    конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

2)    таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України  ″ Про доступ до публічної інформації ″ і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

3)    службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф ″ для службового користування ″.


 


 

Додаток 2

до Положення про порядок організації   доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Калуського

міськрайонного суду Івано-Франківської області, затвердженого наказом

керівника апарату суду   

03 червня 2011 року № 02-04.1/147

 

Форма електронного запиту на інформацію

Прізвище/Найменування

юридичної особи, об’єднання громадян

 

 

 

 

 

Ім’я

 

 

 

 

 

По батькові

 

 

 

 

 

Номер телефону

 

 

 

 

 

Електронна адреса

 

 

 

 

 

Поштова адреса

вулиця, проспект

 

 

будинок, корпус

 

 

квартира

 

 

населений пункт

 

 

область

 

 

район

 

 

індекс

 

Зміст запиту

 

 

 


 


 

Додаток 3

до Положення про порядок організації   доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Калуського

міськрайонного суду Івано-Франківської області,затвердженого наказом

керівника апарату суду  

03 червня 2011 року № 02-04.1/147

 

 

 

Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

вул.Молодіжна, 10, м.Калуш,                       Івано-Франківська область, 77300

____________________________,

                                                                                                                           (прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

який(яка) мешкає за адресою:

____________________________

тел. _________; е-mail:___________

                                                      ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України ″Про доступ до публічної інформації″, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України ″Про інформацію″прошу надати мені наступну інформацію: __________________________________________________________________  

Відповідь на інформаційний запит прошу направити за адресою:

_____________________________________________________________________________

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України ″Про доступ до публічної інформації″ щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок.                                         ___________ 

                                                                                                                                                          ( підпис)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

______________ 20__ року                        _________                             ________________

       (дата)                                                                       (підпис)                                                   ( ініціали, прізвище)


 


 

 

Додаток 4

до Положення про порядок організації   доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Калуського

міськрайонного суду Івано-Франківської області, затвердженого наказом

керівника апарату суду  

03 червня 2011 року № 02-04.1/147

 

 

 

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

вул.Молодіжна, 10, м.Калуш,                       Івано-Франківська область, 77300

____________________________,

                                                                                                                           (прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

який(яка) мешкає за адресою:

____________________________

тел. _________; е-mail:___________

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України ″Про доступ до публічної інформації″, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України ″Про інформацію″ прошу надати таку інформацію: ________________________________________________________________________

Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:

_______________________________________________________________________

Ознайомлен(а) з вимогами Закону України ″Про доступ до публічної інформації″ щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок.                                              ________________________

                                                                                                                                      (підпис представника юридичної особи)        __________ 20__ року               _________                             ________________

 (дата)                                                                               (підпис)                                                   (ініціали, прізвище)


 

 

Додаток 5

до Положення про порядок організації   доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Калуського

міськрайонного суду Івано-Франківської області, затвердженого наказом

керівника апарату суду  

03 червня 2011 року № 02-04.1/147

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми електронного запиту на інформацію

 

Текст електронного запиту має містити одне питання та не перевищувати 1000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.

Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит із неналежно заповненими або незаповненими полями у  Калуському міськрайонному суду Івано-Франківської області (далі − Суд) не розглядатиметься.

Скарги, порядок розгляду яких регламентується чинним процесуальним законодавством України, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до Суду засобами поштового зв’язку  на адресу ( м.Калуш, вул.Молодіжна,10, Івано-Франківська область, 77300)

Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти або поштову адресу, вказану запитувачем, у терміни, встановлені Законом України   Про доступ до публічної інфорормації″