flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Положення про експертну комісію Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом заступника голови суду

від 04 квітня 2012 р. N 02-04.1/93

  

 

ПОЛОЖЕННЯ


про експертну комісію

Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області

 

1. Положення про експертну комісію Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області  розроблене відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року N 1004 та Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 17 грудня 2007 року № 183.

Експертна комісія утворена для організації і проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі її діяльності, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд  експертної комісії  архівного відділу  Калуської міської ради.

2. Експертна комісія Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ( далі ЕК суду ) є постійно діючим дорадчим органом. Рішення ЕК суду затверджуються головою суду, або заступником голови суду,  після чого стають обов'язковими для виконання структурними підрозділами апарату Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області.

3. У своїй діяльності ЕК суду керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, наказами Державної  архівної служби України  та  цим Положенням.

4. До складу ЕК суду, який затверджується  головою суду, або заступником голови суду,  входять старші секретарі суду, відповідальні особи, які очолюють відділи: відділ кадрової роботи та судової статистики та архівний відділ,  працівники апарату суду структурних підрозділів, а також представники  архівного відділу Калуської  міської ради.

Головою ЕК суду призначається керівник апарату суду, або його заступник, а секретарем -  відповідальна особа, яка очолює архівний відділ суду.

5. Секретар ЕК суду за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів апарату суду та окремих осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК суду і забезпечує її збереженість.

6. ЕК  суду працює відповідно до річного плану, який затверджує голова суду, або його заступник,  і звітує перед ним про проведену роботу.

7. Завданням ЕК  суду є організація та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві суду.

8. ЕК  суду приймає рішення про схвалення та подання на розгляд  експертній комісії  архівного відділу Калуської  міської ради  проектів таких документів:

описи справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду (далі - НАФ);

описи справ з особового складу;

номенклатури справ;

інструкції з діловодства;

положення про служби діловодства, архівні підрозділи та ЕК суду;  

анотовані переліки унікальних документів НАФ;

акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;

акти про вилучення документів з НАФ.

9. Для виконання покладених на ЕК суду  завдань їй надається право:

контролювати дотримання структурними підрозділами апарату суду, окремими працівниками апарату суду,  відповідальними за організацію документів у діловодстві, архівних вимог щодо розробки номенклатур справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;

вимагати від структурних підрозділів апарату суду розшуку відсутніх документів НАФ, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з особового складу, та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;

одержувати від структурних підрозділів апарату суду відомості та пропозиції, необхідні для визначення експертизи цінності документів та строків їх зберігання;

заслуховувати на своїх засіданнях старших секретарів суду,відповідальних осіб, які очолюють структурні підрозділи апарату суду про хід підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів;

запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців структурних підрозділів апарату суду, а в разі необхідності працівників відповідної державної архівної установи (архівного відділу  Калуської міської ради);

інформувати керівництво суду з питань, що входять до компетенції ЕК суду.

10. Засідання ЕК суду проводяться не рідше ніж один раз на рік і вважаються правоможними, якщо на них присутні не менш як дві третини складу членів комісії.

11. Рішення ЕК суду приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформляється протоколом, який підписується головою, або його заступником  і секретарем комісії, та набирають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК  суду головою суду, або його заступником.

12. У разі відмови голови суду, або його заступника затвердити протокол засідання ЕК суду вона може звернутися до  ЕПК Державного архіву Івано-Франківської області,  рішення якої з цього питання є остаточним.

 

Керівник  апарату 

Калуського  міськрайонного суду

Івано-Франківської області                                                                    С.С.Костів