flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Положення про відділ судової статистики та інформаційно-аналітичного забезпечення Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника апарату Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області

03 листопада 2016 року № 02-06.1/8


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ СУДОВОЇ СТАТИСТИКИ ТА

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КАЛУСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

І. Загальні положення

 

1.Положення про відділ статистики та інформаційно-аналітичного забезпечення Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області (далі - Положення) встановлює єдині засади діяльності, завдання, обсяг посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність працівників відділу статистики та інформаційно-аналітичного забезпечення Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області (далі – відділ).

2.Відділ є структурним підрозділом Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області (далі-суд) і забезпечує діяльність суду з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Відділ у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується керівнику апарату суду.

4. Основним завданням відділу є:

1) облік та розгляд звернень громадян і юридичних осіб; здійснення підготовки інформаційних листів, запитів та проектів відповідей на них; проведення аналізу роботи суду з розгляду звернень;

2) забезпечення систематизації, обліку та зберігання актів законодавства та судової практики;

3) інформування працівників суду про зміни в чинному законодавстві та судовій практиці;

4) підписка та зберігання періодичних видань; вжиття заходів, спрямованих на забезпечення суду юридичною літературою;

5) ведення судової статистики, підготовка та подання статистичних звітів до вищестоящих інстанцій;  забезпечення підготовки аналітичних довідок, таблиць;  узагальнень з питань судової статистики та здійснення аналізу судової практики;

6) комплектування, обробка бібліотечних фондів;

7) забезпечення функціонування автоматизованої системи документообігу суду;

8) здійснення інформаційного наповнення веб-сайту суду;

9) забезпечення адміністрування автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду;

10) організаційне та технічне забезпечення судових засідань, зборів, нарад, інших заходів, що відбуваються у суді, ведення їх технічного запису та проведення систематичних робіт із забезпечення використання систем відеоконференцзв'язку;

11) виконання робіт з генерації, встановлення та підтримки безперебійної роботи серверів комп’ютерної мережі суду та забезпечення захисту інформації, що опрацьовується у ній, впровадження засобів контролю, захисту та попередження про несанкціоновані взаємодії локальної мережі суду.

5.Положення про відділ затверджується наказом керівника апарату суду.

6. Структура, чисельність працівників відділу визначаються штатним розписом та структурою Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області, затвердженими у встановленому законом порядку територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області і мають забезпечувати якісне виконання покладених на відділ завдань і функцій.

7. В структурі відділу, на виконання положень статті 158 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» функціонує бібліотека суду для забезпечення суддів, працівників апарату суду нормативно-правовими актами, спеціальною науковою літературою, матеріалами судової практики. Фонди бібліотеки формують друковані видання та комп’ютерні бази даних.

8. Робота відділу ведеться згідно затверджених планів роботи суду та відділу.

9. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»,  іншими законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Інструкцією з діловодства, Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, іншими нормативно-правовими актами, наказами, розпорядженнями голови суду, керівника апарату суду та цим Положенням.

10. Відділ, в інтересах всебічного і комплексного забезпечення виконання визначених цим Положенням завдань та функцій, співпрацює з іншими структурними підрозділами апарату суду.

 

ІІ. Основні завдання та функції відділу

 

Відповідно до основних завдань, визначених цим Положенням, відділ:

1) готує та подає звітність до територіального управління державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області щодо результатів розгляду справ судом (щомісячно, щоквартально, за півріччя та рік);

2) здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення суддів та працівників апарату суду;

3) здійснює облік та розгляд звернень громадян і юридичних осіб, здійснює підготовку інформаційних листів, запитів та проектів відповідей на них; проводить аналіз роботи з розгляду звернень;

4) в межах своєї компетенції забезпечує надання статистичних відомостей за запитами на інформацію з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

5) формує базові показники роботи суду за півріччя та рік на основі вихідних даних автоматизованої системи документообігу суду;

6) здійснює контроль за веденням первинного обліку судових справ;

7) веде номенклатурні справи з питань обліково-статистичної роботи суду;

8) здійснює аналіз судової практики щодо стану здійснення судочинства;

9) забезпечує статистичною інформацією суддів та працівників апарату суду;

10)готує аналітичні, статистичні дані щодо характеристики основних показників судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики до доповідних записок про роботу суду за підсумками роботи за півріччя, рік;

11) надає статистичну інформацію з відповідних категорій справ керівництву суду для обговорення на семінарах, конференціях, круглих столах за участю правоохоронних органів, контролюючих органів, громадськості, суб'єктів господарської діяльності та ЗМІ;

12) постійно та систематично забезпечує надання статистичної інформації для розміщення на офіційному веб-сайті суду;

13) забезпечує оперативне надання необхідної інформації на запити, що надходять до суду;

14) інформує працівників суду про зміни в чинному законодавстві України та судовій практиці судових органів вищого рівня;

15) інформує суддів та працівників суду про зміни щодо ведення статистично-облікової документації;

16)організовує обслуговування працівників суду, які є користувачами бібліотеки та надає їм довідкову-консультативну допомогу;

17) здійснює підписку та зберігання періодичних видань; вживає заходів, спрямованих на забезпечення суду юридичною літературою;

18) надає інформацію про ефективність здійснення судочинства суддями та належним чином завірені копії документів, які підтверджують таку інформацію, відповідно до Положення про порядок ведення суддівського досьє;

19) здійснює пошук необхідної інформації в інформаційній системі «Ліга Закон»;

20) здійснює контроль щодо правильності формування картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу (матеріали кримінального провадження) помічниками суддів в автоматизованій системі документообігу суду; направляє інформацію про кількість сформованих судом  карток до територіального управління державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області;

21) здійснює контроль щодо заповнення помічниками суддів  карток обліку сум шкоди, завданої злочином в автоматизованій системі документообігу суду;

22)забезпечує належне функціонування автоматизованої системи документообігу суду;

23) забезпечує адміністрування автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду;

24) здійснює організаційне та технічне забезпечення судових засідань, зборів, нарад, інших заходів, що відбуваються у суді, ведення їх технічного запису та проведення систематичних робіт із забезпечення використання систем відеоконференцзв'язку;

25) здійснює виконання робіт з генерації, встановлення та підтримки безперебійної роботи серверів комп’ютерної мережі суду та забезпечення захисту інформації, що опрацьовується у ній, впровадження засобів контролю, захисту та попередження про несанкціоновані взаємодії локальної мережі суду;

26) здійснює інформаційне наповнення веб-сайту суду;

27) подає пропозиції керівництву суду стосовно вдосконалення форм і методів організації діяльності суду.

 

ІІІ. Організація роботи відділу

 

1. Відділ статистики та інформаційно-аналітичного забезпечення суду очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог законодавства про державну службу та трудового законодавства.

2. Начальник відділу планує та здійснює керівництво роботою відділу і відповідає за виконання покладених на відділ функцій і завдань.

3. У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує працівник відділу згідно наказу керівника апарату суду.

4. Начальнику відділу безпосередньо підпорядковані працівники відділу.

5. Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад наказом керівника апарату  суду з дотриманням вимог законодавства про державну службу та трудового законодавства.

6. Функціональні обов'язки начальника, працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються керівником апарату суду.

7. У відділі систематично проводяться наради з питань діяльності відділу.

8. Документація відділу ведеться відповідно до установленого в суді порядку та згідно із затвердженою номенклатурою справ, Інструкцією з діловодства в місцевих судах.

9. Начальник відділу:

1) планує роботу відділу, здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ;

2) забезпечує захист персональних даних, інформації з обмеженим доступом, яка зберігається у відділі;

3) відповідальний за нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, службової), які стали відомі в процесі виконання службових обов'язків, опрацювання матеріалів справ, процесуальних, інших документів;

4) розподіляє обов'язки між працівниками відділу, а у разі службової необхідності проводить перерозподіл обов'язків між ними, забезпечує планування роботи, належний рівень службової дисципліни, організовує взаємодію з іншими структурними підрозділами суду;

5) організовує роботу і забезпечує контроль за своєчасним виконанням працівниками відділу завдань, плану роботи суду, відділу, доручень керівництва суду, інформує про результати виконаної роботи;

6) забезпечує контроль за станом, якістю, повнотою заповнення працівниками апарату суду статистичних карток обліку судових справ; станом ведення діловодства, додержанням встановлених правил роботи з документами у відділі;

7) забезпечує вдосконалення методів роботи відділу, своєчасне проходження і опрацювання документів;

8) представляє відділ на зборах та нарадах працівників апарату суду;

9) здійснює інші повноваження із забезпечення діяльності суду, передбачені посадовою інструкцією та цим Положенням.

 

IV. Права та обов’язки працівників відділів

 

1. Працівники відділу мають право:

1) користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу» та іншими актами законодавства;

2) на соціальний та правовий захист відповідно до свого статусу;

3) за дорученням керівництва суду представляти інтереси суду в підприємствах, установах та організаціях, органах влади з питань, що належать до його компетенції;

4)  отримувати матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених на нього обов'язків та завдань;

5) в установленому порядку отримувати від працівників суду інформацію, необхідну для виконання посадових обов'язків;

6) за погодженням з керівництвом суду залучати інших працівників апарату суду з метою забезпечення виконання покладених на нього завдань;

7) вносити в межах своєї компетенції пропозиції щодо вдосконалення роботи суду;

8)  брати участь у нарадах та зборах трудового колективу суду.

2. Працівники відділу наділені іншими правами, визначеними посадовими

інструкціями.

3. Працівники відділу зобов'язані:

1) забезпечувати організацію, своєчасне і якісне виконання дорученої їм роботи;

2) дотримуватись вимог Закону України «Про державну службу» , Правил внутрішнього трудового (службового) розпорядку Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області,  Положення про апарат суду, Положення про автоматизовану систему документообігу суду, Інструкції з діловодства, інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність судових установ, вимог етичної поведінки, протипожежної безпеки, техніки безпеки, дій у надзвичайних ситуаціях, використання комп'ютерної техніки;

3) не розголошувати персональні дані, інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну, службову), які стали відомі в процесі виконання службових обов'язків, опрацювання справ, процесуальних, інших документів;

4) дотримуватись встановлених правил ведення діловодства;

5) виконувати свою роботу у взаємодії з працівниками інших структурних підрозділів;

6) використовувати комп'ютерну техніку та засоби оргтехніки з метою підвищення ефективності та якості своєї роботи, суду в цілому;

7) постійно підвищувати свій професійний рівень та ділову кваліфікацію.

 

V. Відповідальність

 

Працівники відділу відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України "Про державну службу", законодавства України про боротьбу з корупцією несуть відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов'язків і завдань, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням.